WydarzeniaWięcej

Regulamin siłowni

 1. Osoby korzystające z Siłowni obowiązuje Ogólny Regulamin OLIMP oraz szczegółowe zasady niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystający z Siłowni wykonują ćwiczenia na własną odpowiedzialność. 
 3. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem, w sposób bezpieczny i zapewniający poszanowanie sprzętu i sali.
 4. Osoby korzystające z usług Siłowni OLIMP są zobowiązani do niezakłócania spokoju i porządku w Siłowni oraz nie utrudniania innym osobom możliwości korzystania z usług Siłowni.
   
 5. Klienci Siłowni ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym się na terenie Siłowni, a także za szkodę w mieniu OLIMP.
 6. W razie wypadku czy urazu należy zgłosić ten fakt pracownikowi Siłowni. 
 7. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać pracownikowi Siłowni. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigu ciężaru.
 8. Po zakończeniu ćwiczeń należy uprzątnąć stanowisko, a w szczególności, odłożyć sztangi, gryfy, talerze na stojaki.
 9. OLIMP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Siłowni. Do dyspozycji klientów udostępniane są zamknięte szafki, w których można zostawić przedmioty wartościowe.
 10. W siłowni obowiązuje strój sportowy i zmienne sportowe obuwie. Korzystający z siłowni przebierają się w szatni. Ze względów higienicznych klient zobowiązany jest używać ręcznika.
 11. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć.
 12. Zabrania się wnoszenia żywności oraz napojów w szklanych butelkach.
 13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się Regulamin Ogólny OLIMP.
   

 WŁAŚCICIEL OLIMP
Spa Fitness Bowling & Restaurant 

Hotel OLIMP Business & SPA

ul. I Brygady Pancernej WP 82

84-200 Wejherowo

tel. 058 677 04 04, tel. kom. 506 748 644

e-mail: recepcja@olimphotel.pl

Program Regionalny Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego